ข่าวประชุมสัมพันธ์การอบรมมูลนิธิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

หลักสูตรการขับขี่รถยก (Forklift) อย่างปลอดภัย

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการภายใต้  “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและนอกงาน สำหรับสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และชุมชน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยได้สนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้ที่สนใจสำหรับสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และชุมชนได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยก (Forklift) อย่างปลอดภัย จำนวน 2 ท่าน ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ อาจารย์ธวัช บำรุงวงศ์ศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ในการอบรมครั้งนี้ เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความชำนาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ รวมถึงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์ให้มีความปลอดภัยอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยก (Forklift) อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

83432.jpg (1108×1477)


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน)

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการภายใต้ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและนอกงานสำหรับสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และชุมชน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความปลอดดภัยในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อการลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยมูลนิธิเพื่องส่งเสริมคววามปลอดภัยฯ ได้สนับสนุนทุนทรัพย์ในการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) จำนวน 5 ท่าน บรรยายโดย อาจารย์พรทิพย์ ทองเอี่ยม และ อาจารย์สัณห์ อ่อนบรรจงโรงแรมเคยูโฮม และ อาจารย์กาญจนา กานต์วิโรจน์ และ อาจารย์นิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ในการอบรมครั้งนี้ เน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยฯ บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) รวมถึงการค้นหา การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการทำงาน

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเคยูโฮม

104_m.jpg (1477×1108)


หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป. เทคนิค)

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการภายใต้ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและนอกงานสำหรับสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และชุมชน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความปลอดดภัยในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อการลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยมูลนิธิเพื่องส่งเสริม คววามปลอดภัยฯ ได้สนับสนุนทุนทรัพย์ในการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป. เทคนิค) จำนวน 2 ท่าน บรรยายโดย อาจารย์วิเลิศ เจติยานุวัตร และ อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณโรงแรมเอวาน่า

ในการอบรมครั้งนี้เน้น เรื่องการวิเคราะห์ การจัดการ และการฝึกปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม และชี้บ่งอันตราย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป. เทคนิค) เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563

105_m.jpg (1477×1108)