ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมมูลนิธิ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป. เทคนิค)

เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการภายใต้ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและนอกงานสำหรับสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และชุมชน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อการลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้สนับสนุนทุนทรัพย์ในการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป. เทคนิค) จำนวน 1 ท่าน บรรยายโดย อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ และ อาจารย์โสทร อินเรือง สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ในการอบรมครั้งนี้เน้น เรื่องการวิเคราะห์ การจัดการ และการฝึกปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม และชี้บ่งอันตราย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป. เทคนิค)

2.jpg (960×720)