• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (12 ชั่วโมง)

• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (12 ชั่วโมง)

• หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(12 ชั่วโมง)

• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (18 ชั่วโมง)

• หลักสูตรการขับขี่รถยก(Forklift) อย่างปลอดภัย(6 ชั่วโมง)

• หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (6 ชั่วโมง)

• หลักสูตรการสร้างสังคมวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชนด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero(6 ชั่วโมง)

• หลักสูตรการสร้างสังคมวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero (6 ชั่วโมง)