นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
ประธานมูลนิธิ


มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน  (SAFETY AT WORK PROMOTION FOUNDATION)  จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2536
  วัตถุประสงค์


  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อให้บุคคลและชุมชนได้รับความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยดี มีสวัสดิภาพและความผาสุกในการทำงานและนอกงาน

  • เพื่อรับและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการเงิน วิชาการ และทรัพย์สินอื่น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและความผาสุกในการทำงานและนอกงานแก่บุคคลและชุมชน

  • เพื่อประสานงานส่วนราชการและองค์การเอกชน เพื่อดำเนินการให้บุคคลและชุมชนได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี มีสวัสดิภาพและความผาสุกในการทำงานและนอกงาน

  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การสถานสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ที่รวมถึงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และการรณรงค์ส่งเสริมหรือปลูกจิตสำนึกต่อสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการกีฬา

  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด