ประกาศผลการประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๗

  

     คณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขอประกาศผลการประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ การมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ระดับจังหวัด จะดำเนินการมอบในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗