ข่าวประชุมสัมพันธ์การอบรมมูลนิธิ ประจำเดือน มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน)

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการภายใต้ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและนอกงานสำหรับสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา และชุมชน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความปลอดดภัยในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อการลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยมูลนิธิเพื่องส่งเสริมคววามปลอดภัยฯ ได้สนับสนุนทุนทรัพย์ในการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) จำนวน 2 ท่าน บรรยายโดย อาจารย์กาญจนา กานต์วิโรจน์ และ อาจารย์นิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ในการอบรมครั้งนี้ เน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยฯ บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) รวมถึงการค้นหา การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการทำงาน

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2563

101-1edit.jpg (181×254)101-2edit.jpg (191×267)