64059_5.jpg (1478×1108)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรมต่อยอดโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ภายใต้แนวคิด “SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม” ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพ โดยได้วิเคราะห์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

1. ตรวจวัดความร้อน

2. ตรวจวัดแสงสว่าง

3. ตรวจวัดเสียง

4. ตรวจวัดค่าสารเคมี

5. ตรวจประเมินประสิทธิภาพการระบายอากาศเฉพาะแห่ง

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพมีข้อมูลพื้นฐานในการจัดการงานด้านความปลอดภัย และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษามีมาตรฐานของสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องตามกฎหมาย