อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร  (จป.บริหาร) ณ โรงแรม เอวาน่า บางนาวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 บรรยายโดย อาจารย์นพกร จงวิศาล และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้อบรม นายปริวุฒิ จีบแก้ว  บริษัท โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด